TA SCHAKT & MASKIN AB

Fordonspolicy

BAKGRUND

Företaget har en fordonspark vilken används av de anställda i tjänsten. Fordonsansvarig på företaget har det övergripande ansvaret för att fordonen hålls i lagligt skick men flera aspekter faller på föraren av fordonet att kontrollera och att följa. Fordonsansvarig har aktuell information om vilka fordon som finns i företagets fordonspark och upplysningar om dessa gällande till exempelvis försäkringar.
Tillämpliga delar av policyn gäller även för dem som kör privat bil i tjänst.

SYFTE

Företagets fordonspolicy syftar till att medvetandegöra de rutiner som används för att fordonsparken nyttjas på ett effektivt och kvalitativt sätt.

POLICY

Företagets fordon ska enbart användas av företagets personal i tjänsten. Fordon får enbart framföras av person med godkänt förarbevis/körkort för respektive fordon.

KÖRJOURNAL

All körning med företagets fordon ska registreras och belasta projekt.

UPPFÖRANDE I TRAFIKEN

Vid framförande av företagets fordon, i tjänsten såsom privat, ses föraren som representant för företaget och ska uppföra sig som ett föredöme i trafiken. Trafikregler ska följas och allmänt trafikvett iakttas. I största möjliga mån ska Eco-drive tillämpas. Ansvarslös körning eller parkering är inte tillåten.

STÄDNING OCH TVÄTT

Varje enskild förare ser till att fordonet är helt och rent vid avlämnandet. Inga verktyg, inget material eller liknande ska finnas kvar i fordonet då detta återlämnas. Det är strängt förbjudet att röka i alla fordon.

TANKNING

Företagets personal har specifika tankkort vilket används vid tankning. Tankad volym tillsammans med fordonsnr eller reg.nr och datum, skrivs i “Kommentar till lön” i Next eller i företagets “tanklista” om man inte har tillgång till systemet Next. Det åligger föraren av fordonet att tanka då det kvarstår mindre än en kvarts tank.

NYCKLAR

Nycklar till fordonen skall varje dag vid arbetspassets slut hängas tillbaka på anvisad plats. Vissa undantag kan göras om fordonet används under flera dagar.

SKADOR

Alla eventuella skador eller fel eller misstanke om sådana rapporteras till fordonsansvarig. Skador vid privat användning, se rubrik Privat användning.

UNDERHÅLL, SERVICE OCH BESIKTNING

All service, reparation och däckbyte tillses av fordonsansvarig. Besiktningar samordnas mellan fordonsansvarig och kontoret.

BÖTER

Alla böter såsom exempelvis fortkörning och parkeringsböter ska enligt lag, betalas av föraren. Detta gäller både fordon som framförs i tjänsten och privat.

PRIVAT ANVÄNDNING

Det finns möjlighet för företagets personal att, med eget ansvar, använda vissa fordon privat till en dygnskostnad vilken fordonsansvarig har aktuell uppgift om. Privat användning är enbart tillåten om fordonet inte används i företagets produktion. All arbetsrelaterad användning prioriteras. Vid skada under privat användning står personen som kvitterat ut bilen för reparationskostnader under självriskbelopp. För reparationskostnader över självriskbelopp står föraren enbart för självriskbeloppet. Bränsle under privat nyttjande betalas av användaren.

STÖLDRISK

Stöldbegärlig egendom får ej lämnas i fordonet över natten då risk för inbrott och stöld finns. Säker parkering ska prioriteras för att minimera risk.

LASTBILAR

Hantering av körjournaler, serviceintervall på fordon, besiktningar av fordon samt tillhörande släpvagnar skall skötas av behörig personal i samråd med förrådsansvarig. Monterad utrustning på lastbilar skall hanteras i enlighet med ovanstående.